Rezervace


Rezervace

Pomocí formuláře je možno rezervovat si plavidlo. Nezapomeňte si přečíst pravidla zapůjčení:

Pravidla zapůjčení

Plavidlo bude zapůjčeno pouze členům Vodáckého oddílu Hronov a oddílu Lo3 Hronov.

Nečlenům bude zapůjčeno pouze pokud se za tuto osobu zaručí dospělý člen z těchto oddílů. Vypůjčovatel je povinen

vrátit plavidlo v dohodnuté době, čisté, vysušené a ve stavu, v kterém si jej vypůjčil.

Přednostní právo

V případě, že se na stejný termín přihlásí více zájemců, má přednost ten, kdo se přihlásil dříve.

V případě přihlášení nečlenů, mají přednost členové Vodáckého oddílu, nebo LO3.

Výjimku z tohoto pravidla mají PLÁNOVANÉ AKCE oddílu. Na těchto akcích rozhoduje: VEDOUCÍ AKCE, případně členové

rady oddílů Vodáci Hronov, nebo rady LO3. Jsou to např. akce Úpa/Metuje, Orlice, Sázava a případné další.

REZERVACI je možné ZRUŠIT maximálně 14 dnů před plánovanou akcí bez sankcí.

Platby za rezervace

S rezervací, která nebyla zrušena 14 dnů před plánovanou akcí, VZNIKÁ POVINNOST PLATIT příslušný poplatek za splutí i v případě, že PLAVIDLO NEBYLO POUŽITO.

Závady

Řešit okamžitě.

Každou závadu je nutno nahlásit členům rady Vodáckého oddílu.

Na každou závadu je nutné vyplnit "Hlášenku závad na plavidlech" Viz.: http://www.vodacihronov.cz/index.php/rezervace/zavady-na-plavidlech.html

Malé závady, které nebrání splutí boudou opraveny v Loděnici a postará se o to vypůjčovatel který zařídí opravu.

Pokud je na plavidle závada, díky které plavidlo nelze pro další splutí použít, je povinen o této skutečnosti IHNED, to je PO SPLUTÍ ŘEKY, informovat členy rady Vodáckého oddílu, nebo správce Loděnice. Dále je povinen neodkladně řešit opravu tj., po dohodě s členem rady oddílu svépomocí plavidlo opravit, nebo zajistit dopravu do opravny výrobci Rií do Litomyšle, pokud to jde, tak ve stejný den. Opravy Raftů se řeší v Gumotexu.

Náklady na opravu plavidla a dopravu do opravny platí oddíl. Toto pravidlo neplatí, pokud vypůjčovatel zvláště nevhodným a nezodpovědným způsobem poničí vypůjčené plavilo. Např.: při dopravě nezabalí do přepravního vaku, bude na řece najíždět na ostré předměty, kde mohl a měl předpokládat zničení plavidla. Pokud zaviní ztrátu, platí celé plavidlo, (jeho poměrnou část dle stáří). Míru zavinění v těchto případech určí rada oddílu.